New Event Kraftwerk 3D

Arena Riga Latviazondag 18 februari 201820:00

Ar grandiozu 3D šovu R?g? uzst?sies “Kraftwerk”

18.febru?r? Ar?”n? R?ga ar p?rsteidzošu 3D šovu uzst?sies elektronisk?s m?zikas pionieri “Kraftwerk”. Divu stundu gar? priekšnesuma laik? izskan?”s visi grupas paz?stam?kie hiti: The Man-Machine, Spacelab, The Model, The Robots, Autobahn, Computer Love, Tour de France, Radioactivity, Aero Dynamik, Boing Boom Tschack u.c.
Noz?m?ga šova sast?vda?a ir augstas izš?irstp?”jas 3D projektori, kas kompoz?cij?m nodrošin?s ?paši re?listisku vizu?lo papildin?jumu. Pilnv?”rt?ga tr?sdimensiju efekta v?”rošanai katrs koncerta apmekl?”t?js sa?ems speci?las brilles.

Š? ir v?cu elektronisk?s m?zikas le?endu v?”rien?g?k? koncertt?re kopš 2013.gada un sav? zi?? turpina vi?u š? gada maij? izn?kušaj? koncertkolekcij? “3-D The Catalogue” dokument?”to. Audio un videomateri?li apkopo virkni grupai z?m?gu uzst?šanos muzejos un koncertz?l?”s laika posm? no 2012. l?dz 2016.gadam. Kolekcija pieejama vair?k?s vari?cij?s: k? 4 Blu-ray disku (ar 228 lpp. gr?matu), 8 CD vai 9 vinila plašu komplekts.

Nav p?rsp?l?”ti apgalvot, ka “Kraftwerk” elektroniskaj? m?zik? ir gandr?z tikpat noz?m?gi, k? “Beatles” popm?zik? kopum?. 60.gadu nogal?” izveidotais kvartets, kura galvenais radošais sp?”ks ir Diseldorfas konservatorijas absolventi Ralfs Hiters un Florians Šneiders, bija tik ?oti progres?vi savam laikmetam, ka ietekm?”juši ?rk?rt?gi plašu m?sdienu muzik?lo žanru amplit?du no Detroitas tehno l?dz hiphopam, un no EDM l?dz datoriz?”tam sintpopam. “New Order” un Madonna adopt?”juši vi?u kompoz?cijas saviem sempliem, “Coldplay” izmanto Computer Love mot?vu savam hitam Talk, bet Deivids Bovijs pat nosauca vienu dziesmu Šneidera v?rd?. Desmitiem, ja pat ne simtiem m?zi?u atzinuši “Kraftwerk” par sav?m autorit?t?”m.

S?kotn?”ji eksperiment?”jot v?cu krautroka žanr?, 70.gadu vid? “Kraftwerk” piev?”ršas elektronisk?s m?zikas rad?šanai. Izmantojot sintezatorus, bungmaš?nas, balss p?rveidot?jus, semplerus, k? ar? pašu rad?tus instrumentus, vi?i slavenaj? “Kling Klang” m?jas studij? pamaz?m att?sta tikai sev rakstur?gu stilu, ko nod?”v?” par “robotu popu”. Lip?gas melodijas, kuras mijas ar atk?rtojošamies ritmu; izteikti industri?li elektronisks skan?”jums ar atsvešin?ti p?rveidotu “robota” vok?lu ir tipisks grupas rokraksts. Papildu nosl?”pumain?bu rada koncertos gandr?z statiskie 4 m?zi?i pie elektroniskajiem instrumentiem, ko daž?s dziesm?s (piem?”ram The Robots) aizst?j dab?ga lieluma lelles, un kopum? ?oti skop? komunik?cija ar skat?t?jiem. Ar? medijiem reti izdodas ieg?t k?du grupas dal?bnieku interviju vai koment?ru. K? uzsver patlaban vien?gais “Kraftwerk” ori?in?lais dal?bnieks Ralfs Hiters, vi?i vienm?”r uzskat?juši, ka grupas dai?radei j?run? pašai par sevi, un koment?ri ir tikai lieki.

Pirmo plaš?ko atpaz?stam?bu kvartets ieg?st ar albumu “Autobahn” (1974), kam seko aizvien popul?r?kie “Trans-Europe Express” (1977) un “Man-Machine” (1978). Asto?desmitajos l?dz ar albumiem “Computer World” un “Electric Cafe” grupas skan?”jum? par?d?s ar? mazliet lirisk?kas notis. Kopum? grupa izdevusi 10 studijas albumus, divus koncertierakstus un vienu remiksu albumu.

Lai ar? “Kraftwerk” dal?bnieki atzinušies, ka vislab?k j?tas sav? “Kling Klang” studij?, kur atkal un atkal perfekt? r?p?b? tiek sl?p?”ts skan?”jums, koncerti vienm?”r bijuši noz?m?ga vi?u izpausmes da?a. Ta?u ar? tad ska?ai un vizu?lajam v?”st?jumam j?b?t nostr?d?tam l?dz absol?t?m nians?”m. T?p?”c kvartetu nevar d?”v?”t par intens?vi koncert?”jošu un katra vi?u uzst?šan?s ir patieš?m ?pašs, labi izpl?nots šovs.

Bi?ešu p?rdošana vis? “Bi?ešu serviss” t?kl? un www.bilesuserviss.lv s?kas piektdien, 6.oktobr?, plkst. 10.00. To cena, s?kot no €39.

Tickets: bilesuserviss.lv

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Do you like our news? Feel free to support concertnews.be by sharing this page or giving a donation.

You make an independent website like ours possible. Thanks!


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news