New Event GusGus

Palladium Rigazaterdag 13 oktober 201820:30

13.oktobr? “Palladium” koncertz?l?” inteli?entas alternat?v?s elektronisk?s m?zikas gard?”žus atkal iepriecin?s islandiešu apvien?ba GusGus. R?g? grupa uzst?sies sava jaun?k? albuma “Lies Are More Flexible“ atbalsta t?res ietvaros.

Latviešu klaus?t?jiem ir ?paša saikne ar islandiešu m?ziku, un GusGus šaj? ??”d?” ir ?pašs posms. 

GusGus 10.studijas albums “Lies Are More Flexible“ klaj? n?ca š? gada 23.febru?r?. Taj? apkopotas 8 introspekt?vas, eiforiskas un proges?v?s deju m?zikas stil? ietur?”tas kompoz?cijas, kas liecina par apvien?bas nep?rtraukto att?st?bu, ta?u vienlaikus ?auj nek??d?gi atpaz?t grupas rokrakstu. Interesanti, ka puse kompoz?ciju ir instrument?las. 

GusGus vienm?”r at??vušies eksperiment?”t ar daž?diem elektronisk?s un deju m?zikas stiliem un šis albums nav iz??”mums. Te j?s atrad?siet tik atš?ir?gu amplit?du k? Italo Disco un progres?va house m?zika.
Spilgt?ko kompoz?ciju skait? var?”tu izcelt episko singlu Featherlight; emocion?las lirikas pies?tin?to Don‘t Know How To Love (kur? grupas solistam Danielam pievienojas Džons Gr?nts (John Grant), ritmisko Fireworks un 80.gadu stil? ietur?”to Lies Are More Flexible.

Pirm? starptautisk? atzin?ba islandiešu kolekt?vu sasniedza 90.gadu nogal?”, kad radiostacij?s un TV kan?los par?d?j?s gana ekscentriskie ska?darbi Ladyshave un Starlovers. V?”l plaš?kas publikas uzman?ba tika piev?”rsta 2002.gad? ar ceturto albumu “Attention”, no kura kompoz?cijas Moss un jo ?paši David k?uva pat par deju hitiem. Albuma “Arabian Horse” megahits Over un diska “Mexico” hiti Obnoxiously Sexual, Crossfade un Mexico turpina trad?ciju.
Vair?ki grupas singli pabijuši Lielbrit?nijas topos (piem?”ram, David, Need In Me, Call Of The Wild u.c.). Par 

Kopš dibin?šanas 90.gados apvien?bas piedz?vojusi vair?kas sast?va mai?as. Patlaban GusGus kodolu veido komponists, producents un programm?”t?js Birgirs Torarinsons (aka Biggi Veira) un harizm?tiskais vok?lists Daniels Augusts Haraldsons (Daníel Ágúst Haraldsson). Starp citu pag?jušaj? gad? Daniels atz?ts par Islandes izcil?ko popdzied?t?ju.

Bi?etes p?rdošan? “Bi?ešu serviss” t?kl? un www.bilesuserviss.lv no trešdienas, 2.maija, plkst. 10:00.

Tickets: bilesuserviss.lv

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Newsletter
  • Facebook
  • Twitter