Disclaimer concertnews.be | concertnews.nl | concertnews.eu | concertnieuws.be | Musicnews.be (hierna: 'de website' genoemd) alsook haar nieuwsbrief en al haar social media-kanalen.

wherever. whenever. 24h/24 7d/7

concertnews.be 

Deze overeenkomst met de gebruiker dient doorgenomen te worden alvorens de website, nieuwsbrief of haar social mediakanalen te consulteren. Het volgende geldt zowel voor de site concertnews.be, concertnieuws.be, concertnews.nl, concertnews.eu en musicnews.be (hierna: 'de website' genoemd) dewelke dezelfde inhoud hebben, doch een ander webadres alsook zijn nieuwsbrief en social media twitter.com/concertnieuws, facebook.com/concertnieuws, facebook.com/concertnews en instagram.com/concertnieuws. Door gebruik te maken van deze site en zijn hoofd-en subpagina’s, en/of zijn nieuwsbrief en/of zijn social media gaat de gebruiker akkoord met de volgende gebruiksovereenkomst. Zo niet, dient de gebruiker zijn bezoek aan de website onmiddellijk te beëindigen:

Wat doen we?

De website kondigt cultuurnieuws aan (ballet, hedendaagse dans, circus, comedy, film, musical, opera, instrumentale muziek, concerten, muziektheater, theater en media) en concentreert zich vooral op de as Brussel - Antwerpen en in tweede instantie alles daarbuiten. We proberen daar aanwezig te zijn waar andere media niet zijn en zowel aandacht te hebben voor gevestigde waarden als nieuwkomers. Tevens doet de website aan verslaggeving i.v.m. deze evenementen door het publiceren van recensies. Daarnaast brengt die ook een agenda met een selectie van evenementen die volgens de redactie de moeite lonen en die een publiek bereiken van 1000 mensen en meer en die plaatsvinden in deze regio. De website verkiest om recensies te maken van culturele evenementen die in een zaal plaatsvinden boven een openluchtevenement omdat de omstandigheden dan de beste zijn. Wat niet wegneemt dat we soms aanwezig zijn op een evenement buiten de regio Brussel - Antwerpen. Deze evenementen worden dan ook per uitzondering vermeld in onze agenda.

De website publiceert tevens persberichten van diverse organisatoren die een evenement op deze wijze willen aankondigen. De redactie van de website beslist autonoom welke persberichten worden gepubliceerd en welke niet en dit om uiteenlopende redenen.

Hoe verder het cultureel evenement verwijderd is van deze regio:
- hoe groter de impact (publieksbereik) het cultureel evenement dient te hebben
- hoe origineler het cultureel evenement dient te zijn qua programmatie (nieuwe of gevestigde waarden)
om de website te halen.

Rechten:
a/ teksten en audio-interviews

Alle rechten m.b.t. de recensies en de audio-interviews liggen bij de uitgever van de website. Het volledig of gedeeltelijk gebruiken van eender welke data die beschikbaar is op deze website is enkel toegelaten na een voorafgaand schriftelijk akkoord met de uitgever. Het gedeeltelijk gebruik maken van onze recensies (met uitzondering van de audio-interviews) voor educatieve doeleinden (het schrijven van een verslag voor school in het kader van de lessen Nederlands of Muzikale Opvoeding bv.) is wél toegelaten mits:
- bronvermelding (naam auteur - (c) Concertnews.be)
- het geheel van citaten niet langer is dan 500 tekens (exclusief spaties). Zo niet, is ook hier een voorafgaand schriftelijk akkoord nodig. Onder schriftelijk akkoord wordt ook elektronische communicatie per e-mail verstaan. Hermontage van audio-interviews is niet toegestaan. Quotes uit audio-interviews mogen nooit gebruikt worden voor publicitaire doeleinden. Geïnterviewden worden steeds mondeling op de hoogte gesteld dat een audio-interview online wordt geplaatst en de stem van geïnterviewde te beluisteren is. Indien zij hierop ingaan, en het audio-interview dus wordt afgenomen, geven zij impliciet toestemming aan de uitzending en montage daarvan. Geïnterviewden krijgen nooit - in welke vorm dan ook- een vergoeding voor het interview dat zij toestaan aan de website. De website knipt voornamelijk euh’s, pauzes, stopwoorden, herhalingen en dergelijke weg. De website streeft ernaar om dergelijke interviews waarheidsgetrouw te monteren om te streven naar een quasi integrale weergave. De website heeft het recht delen van of een gans audio-interview niet online te plaatsen om uiteenlopende redenen. De website heeft het recht om haar audio-interviews op een externe server te plaatsen en deze bestanden via verschillende externe kanalen aan te bieden (bv. Itunes, ...) waarvan de server(s) niet dezelfde zijn als die van de website.

Persberichten van organisatoren die we publiceren, mogen niet hergepubliceerd worden, zonder de toestemming van de desbetreffende organisator.

b/ foto’s
de website doet beroep op foto’s en beeldmateriaal dat kostenloos en rechtenvrij wordt aangeleverd door organisatoren of (beginnende) eventfotografen. Hergebruik van dergelijke foto’s is dus verboden. De naam van de fotograaf in kwestie wordt steeds vermeld. Concertnews.be plaatst zijn logo op alle foto’s hoewel het niet de eigenaar is van dit beeldmateriaal. Alle rechten van de beelden, ook van de (beginnende) eventfotografen die aangesloten zijn bij de website, blijven namelijk bij de fotograaf in kwestie. De afgesproken conventie is dat alle foto’s die op de website, zijn nieuwsbrief en zijn social media verschijnen, het logo van concertnews.be dragen of het nu om foto’s gaat van (beginnende) eventfotografen aangesloten bij de website of niet (foto’s aangeleverd door organisator, (tour)management, record label, enz.). De hoofdreden van deze beslissing is om eenvormig en consequent foto’s te tonen aan de lezer van de website. De lezer dient dit logo op de foto dan ook uitsluitend te interpreteren als “dit is een foto gepubliceerd door concertnews.be.” Een organisator geeft toestemming en het gebruiksrecht van foto’s indien het om bv. podiumproducties gaat waar het te storend werkt om verschillende fotografen tegelijkertijd hun werk te laten doen of wanneer een (tour)manager om welke reden dan ook geen of slechts een beperkt aantal externe fotografen toelaat tijdens een optreden of voorstelling. In dat geval voorziet de organisator de website van gratis en rechtenvrij gebruik van hun beeldmateriaal in het kader van vrije nieuwsgaring. Dat is ook zo het geval bij (beginnende) eventfotografen die ons kostenloos de toestemming en het gebruiksrecht geven zodat hun foto's van hun eigen media (Flickrpagina, enz.) consulteerbaar zijn op de website. Foto’s van fotoverslagen staan niet op de servers van de website. Enkel een foto die een recensie van een beeld voorziet, staat wel op onze servers. De website is weliswaar geen eigenaar van deze foto’s en werd enkel een gebruiksrecht verleend. Merkt u toch een foto die niet kostenloos en/of rechtenvrij is, dan verzoeken we u contact op te nemen met redactie (at) concertnieuws.be opdat deze verwijderd kunnen worden. Indien u geïnteresseerd bent in een foto die gepubliceerd werd op de website, dan dient u contact op te nemen met de fotograaf in kwestie omdat hij of zij alle auteursrechten blijft behouden.

c/ audiovisueel materiaal

de website heeft respect voor de uitvoerende kunstenaars, producenten, tekstschrijvers, componisten en uitvoerders. Op de webruimte die de website ter beschikking heeft, staat geen enkel videofragment dat auteursrechtelijk beschermd is. Dat is technisch ook onmogelijk: de webruimte die de website ter beschikking heeft, is daarvoor te beperkt.

Embedding (integratie) van of linken naar online foto's, video's, live streams en social media posts op de website, onze nieuwsbrief of via onze social media-kanalen.

Indien we bijvoorbeeld foto's of video's die op social media staan, embedden (integreren) of ernaar een hyperlink leggen op de website, onze nieuwsbrief of onze social media-kanalen geldt dit als bewijs dat de website aanwezig was op dit evenement, kadert dit in het leveren van een objectief bewijs waarop de journalist zijn mening onder andere kan onderbouwen en/of is dat het resultaat omdat ander geschikt (audio)visueel of audio materiaal niet (tijdig) beschikbaar bleek waardoor de website niet anders kon dan in het kader van vrije nieuwsgaring deze social mediaposts zelf te maken of die van anderen te embedden. Het gaat hier dan ook louter over (fragmentarische) sfeerbeelden die getoond worden. De website draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het klaren van eventuele intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en naburige rechten) in deze. Rekening houdend met bovenstaande, kan zij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die te wijten zou zijn aan het niet respecteren van de geldende regelgeving inzake intellectuele eigendomsrechten.

Embedding (integratie) van of linken naar online foto's, fragmenten van of volledige video's, podcasts, streams van (mini-)concerten, show cases, podiumvoorstellingen, tv-programma's, social media posts, videoclips, trailers, teasers, en andere audiowerken, audiovisuele of visuele werken op de website, onze nieuwsbrief of via onze social media-kanalen.

De website wenst hierbij uitdrukkelijk te melden dat deze initiatieven in eerste instantie gebeuren op vraag van de rechthebbende zelf. Of het nu om een artiest, een band, medium, een platenfirma, producent, enz. gaat: wanneer de website deze werken deelt met haar lezers via links of door integratie (embedding) betekent dat de rechthebbende de vraag gesteld heeft (impliciet of expliciet) aan de website om diens werk ter beschikking te stellen van haar publiek, zodat de website het bestaan van deze audiovisuele, visuele of audio-werken kenbaar maakt via allerhande communicatiekanalen aan haar publiek zodat het initiatief van de rechthebbende een breder publiek bereikt aan de ene kant en aan de andere kant aan geloofwaardigheid wint.

Het spreekt voor zich dat er in al deze gevallen een vraag en een belang van de rechthebbende is om het werk onder ruime aandacht te brengen. In dit geval gaat de website er dan ook van uit dat de rechthebbende een gratis rechtenvrije licentie toekent aan de website voor de duurtijd dat het werk online staat (en de hyperlink/embedded code dus werkt) en dit volgens de internationale publieke licentie: Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken zoals beschreven door Creative Commons op https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.nl . Als gevolg daarvan stemt de rechthebbende in om af te zien van elke schade-eis, vordering van intellectuele eigendomsrechten (waaronder bijvoorbeeld auteursrechten en alle mogelijke naburige rechten) ten opzichte van de website die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken zou kunnen hebben met het embedden (integreren) of hyperlinken naar het materiaal waar die rechthebbende van is. Dit alles vanuit de filosofie ook om het gezond verstand te laten primeren, dat 1. geld vragen aan een medium waar je zelf expliciet of impliciet aan gevraagd hebt om promo te voeren voor jouw werk, dat doe je niet: dat is écht wel de wereld op zijn kop. 2. De rechthebbende indien die het niet langer leuk vindt dat er naar zijn of haar werk gelinkt wordt of dit geïntegreerd (embed) wordt door de website, het issue eenvoudig zelf kan oplossen door het materiaal niet langer publiek toegankelijk, maar privé te maken op diens kanaal waarnaar gelinkt wordt of dat geïntegreerd wordt op de website (door bv. de instellingen te veranderen van het gebruikte kanaal). Daarnaast kan de rechthebbende de link op zijn of haar kanaal ook simpelweg verwijderen. Mocht de rechthebbende de links alsook het publieke karakter wel willen behouden maar om de een of andere reden toch geen links of integratie meer op de website willen zien dan kan die dat via een gemotiveerd schrijven laten weten via het contactformulier op https://concertnews.be/contact.php . De hoofdredactie van de website zal dan case by case evalueren wat er met de vraag zal gebeuren en de vraagsteller daarvan op de hoogte brengen. De aangereikte elementen zullen echter wel dermate ernstig moeten zijn dat ze de test met de vrije nieuwsgaring moeten kunnen overleven.

De website draagt aldus geen enkele verantwoordelijkheid voor het klaren van eventuele intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en naburige rechten). Rekening houdend met bovenstaande, kan zij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die te wijten zou zijn aan het niet respecteren van de geldende regelgeving inzake intellectuele eigendomsrechten. Elke vorm van verspreiding, reproductie, verkoop of andere exploitatie van de online foto's, video's, podcasts, streams van (mini-)concerten, show cases, podiumvoorstellingen, tv-programma's, social media posts en andere audio of audiovisuele werken die de website, onze nieuwsbrief of onze social media-kanalen integreren (embedden) of naar linken, is verboden zonder schriftelijk akkoord van de rechthebbende van het werk dat aan de website ter beschikking werd gesteld. Men dient zich steeds in regel te stellen met de geldende regelgeving inzake intellectuele eigendomsrechten. Bij de minste twijfel dient men dit te bespreken met de verschillende beheersvennootschappen. Meer info hierover vindt u bij volgende beheersvennootschappen in België: voor muziekcomposities (Sabam), voor TV-producties (het productiehuis in kwestie, de TV-zender of de BAVP), voor videoclips (Imagia), voor audiovisuele dramatische werken (SACD) en voor uitvoerende kunstenaars (Playright).

d/ hyperlinks
de website gebruikt links naar externe websites, of laat (foto)grafische inhoud zien van andere externe websites met toestemming van betrokken websites. De website en diens uitgever zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch van hun privacybeleid, diensten, praktijken en hun werking. Andersom is de website niet verantwoordelijk voor websites (hun inhoud, praktijken, werking) die een hyperlink naar de website plaatsen.

Privacy
de website houdt statistieken bij van zijn gebruikers, welke pagina’s zij consulteren, welke webbrowser gehanteerd wordt, uit welk land en gemeente/stad zij komen, via welke weg zij op de site belandden, hoe lang zij er verbleven, enz. Met deze informatie probeert de website haar aanbod af te stellen op dat van de noden van haar bezoekers. Wanneer u gebruik maakt van deze website, verklaart u ook meteen akkoord te gaan met het privacybeleid van Google en dan specifiek wat bv. Google Adsense, Google Maps en Google Analytics betreft.

Cookies
Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste grote websites doen dit.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.

Hoe gebruiken we cookies?
We gebruiken cookies om content en advertenties te gebruiken, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.

Hoe komt u meer te weten en wat kunt u met de cookies doen?
U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Aansprakelijkheid
de website kan niet aansprakelijk worden gesteld m.b.t. onjuiste of gedateerde info op haar site. Dit heeft ook betrekking tot de evenementenagenda die zij publiceert. De redactie beslist autonoom welke evenementen deze agenda halen. De uitgever is niet verantwoordelijk voor programmatiewijzigingen (m.b.t. de locatie, de datum, het aanvangsuur, het programma (de vermelde artiest(en)-of groepsn(a)am(en)) enz.) van het evenement. Ook al wordt de website met de nodige zorg gemaakt, een tikfout - zeker m.b.t. uren en data - is snel gebeurd. Vandaar dat wij bezoekers steeds aanraden om voor de meest actuele stand van zaken het toegangsticket te controleren en de website van de desbetreffende organisator.

Als gebruiker of organisator zal u er alles aan doen om de uitgever van de website te beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand,accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. De website is niet verantwoordelijk voor info en beeldmateriaal (in welke vorm dan ook) dat niet op haar servers staat (maar naar waar eventueel wel naar gelinkt wordt). Elektronische communicatie wordt door gebruikers , organisatoren en de website beschouwd als rechtsgeldig. Vermits de website een site is en dus een vluchtig medium, dat snel een update kan verstrekken, of info kan wijzigen, erkent de gebruiker of organisator dat onderling overleg dient te primeren om tot een akkoord te komen. De website probeert op een zo objectief mogelijke manier evenementen te verslaan door zowel te zeggen wat we goed vonden als wat we (eventueel) minder vonden. We willen waarheidsgetrouw melden wat we van een evenement vonden en dat met het nodige respect voor de kunstvorm en kunstenaar. De sector kan er alleen maar (nog) beter van worden.

Evaluatiecriteria
de website werkt op een andere manier dan de meeste mass media. Zij hanteren drie vragen namelijk: Past het evenement in ons format? Hebben we ruimte (plaats) of tijd ter beschikking? Hoe ondersteunen we het evenement? Bij de website is het antwoord op vraag 1 sowieso "ja" omdat zowat alle evenementen (podiumproducties, audiovisuele producties en concerten) aan bod kunnen op onze site. Ruimte hebben we sowieso, al moeten ook onze team members keuzes maken wegens tijdsgebrek, er zijn verschillende culturele evenementen op één avond, we kunnen niet overal tegelijkertijd zijn enz. Hét grote verschil is dat een band/artiest er steeds moet staan en zich steeds moet bewijzen om een positief verslag te krijgen op de website. Dat is het grootste verschil met mass media die een beleid hanteren, bands/artiesten mee hypen tot zelfs volledig doodzwijgen. Vaak merk je dat bepaalde artiesten niets fout kunnen doen bij sommige media, omdat ze hun support, hun steun genieten. Bij de website durven we de dingen bij naam noemen. Ook onze helden kunnen ons teleurstellen en we zullen dat dan ook zeer duidelijk communiceren, mocht dat het geval zijn. Het aantal sterren dat we aan een evenement geven, durft dus af te wijken van mass media. Centraal in onze beoordeling van élk cultureel evenement, ongeacht het genre, staat VIC - King: C staat voor Context (elke review is context (genre)-,plaats- én tijdsgebonden), I staat voor Inhoud (Wat zien we, wat horen we?) en V staat voor Vorm (Hoe wordt de Inhoud gepresenteerd?). Bij een goed cultureel evenement is VIC Koning, matcht zowel de vorm met de inhoud en beide ook nog eens in de ruimere context (plaats, tijd, ruimte en genre). Dát zijn de basiscriteria van de website.

De website geeft maximum 5 sterren. 1 ster staat voor een grote onvoldoende, 2 sterren voor een onvoldoende, 3 sterren voor een voldoening, 4 voor grote onderscheiding, 4,5 voor grootste onderscheiding en 5 sterren geven we énkel wanneer het om een once in a lifetime experience gaat. Om kort te zijn: we willen de lezer aanzetten om het verslag te lezen. Het aantal sterren meer of minder, daar zou het niet om mogen draaien.

Onze nieuwsbrief

Hoe inschrijven?

Indien u zich wenst in te schrijven op de nieuwsbrief van de website kunt u dat via http://concertnews.be/mailen4.php. U dient daarvoor uw voornaam, achternaam en e-mailadres in te vullen en op de 'subscribe'-knop te drukken. Vervolgens ontvangt u een e-mail waarin u gevraagd wordt om dit gratis abonnement op deze nieuwsbrief te activeren.

Wat gebeurt er met uw data indien u zich inschreef op onze nieuwsbrief?

De website doet beroep op de mailingservice van Elastic Email. Om analyses mogelijk te maken van onze mailingcampagnes houden zij naast uw e-mailadres, naam- en voornaam, ook uw ip-adres bij, het aantal keren dat u een nieuwsbrief opende, hoe vaak u op een hyperlink klikte, wanneer u het laatst een nieuwsbrief opende en daarin klikte.

De website maakt gebruik van 4 mailinglijsten (journalisten, platenfirma's, organisatoren en lezers) om op die manier één, meerdere of alle doelgroepen gericht te kunnen aanschrijven. Wie zich inschrijft via http://concertnews.be/mailen4.php komt meteen terecht in de lijst 'Lezers'.

Elastic Email registreert hoe vaak u een nieuwsbrief opende en of u op een hyperlink klikte. Op basis daarvan worden contacten ook ingedeeld in drie segmenten:

1. geblokkeerde contacten. Dat zijn contacten die zich uitschreven op deze nieuwsbrief, wiens e-mailadres niet meer up-to-date is, of waarbij er andere - vaak technische - problemen opdoken zodat de mailservice onze nieuwsbrief niet kon afleveren in hun digitale brievenbus. Deze contacten ontvangen de nieuwsbrief niet langer.

2. Actieve contacten. Zij ontvangen deze nieuwsbrief maar openden of klikten er niet in de afgelopen zes maanden.
3. Geëngageerde contacten. Zij ontvangen deze nieuwsbrief en openden deze of klikten er ook de afgelopen zes maanden in. Elastic Email biedt de website de mogelijkheid om deze contacten als eersten een nieuwe mailing in hun postvak IN te bezorgen. Pas daarna wordt die afgeleverd aan de Actieve Contacten.

Meer info? Lees het op: https://help.elasticemail.com/en/articles/2300589-what-are-the-contact-statuses

Elastic Email legt naast het aantal keren dat u een nieuwsbrief opende ook vast op welke linken u klikte. Op basis van al deze gegevens stelt deze dienstverlener rapporten op zodat wij kunnen analyseren of een mailingcampagne succesvol was. Die analyse doen we op basis van het aantal keren dat de mail geopend werd, hoe vaak er geklikt werd op een link, of hoe vaak die technische moeilijkheden ondervond om afgeleverd te worden.

Op die manier meten we in hoeverre we onze abonnees op deze nieuwsbrief verder kunnen engageren en dus beter aansluiten bij hun interesses. Daaruit leren we voor volgende nieuwsbrieven.

Info over de Privacy Policy van Elastic Email vindt u op https://elasticemail.com/resources/usage-policies/privacy-policy/.

Uitschrijven
Uitschrijven op de nieuwsbrief van de website is steeds mogelijk. Onderaan de nieuwsbrief vindt u een link om dat te doen.

Inzagerecht en recht om uw data te verbeteren
Wenst u inzage in uw gegevens of wenst u deze te verbeteren? Dan kan u steeds contact opnemen via https://elasticemail.com/contact/, http://concertnews.be/contact.php of door een antwoord (reply) te sturen op de nieuwsbrief die u ontving.

Wedstrijden
de website lanceert op geregelde tijdstippen een wedstrijd. Tickets, albums, dvd's, meet and greets, goodie bags, enz worden onder andere weggegeven. Deze wedstrijden worden pas aangekondigd wanneer er een schriftelijk akkoord (via e-mail) is tussen de website enerzijds en de partner die wedstrijdmateriaal ter beschikking stelt anderzijds.

de website is niet aansprakelijk - in welke vorm dan ook - voor verlies, beschadiging, vertraging van de bezorging (al dan niet door staking) van het wedstrijdmateriaal door post-of koerierdiensten noch voor de beschadiging ervan door derden. Daarnaast is de website niet aansprakelijk wanneer een organisator - tegen de schriftelijke afspraken in - de toegang weigert aan een wedstrijdwinnaar die een ticket won via de website of er nu een vergissing in het spel is bij de organisator of niet. Indien het evenement waarvoor een wedstrijdwinnaar een ticket won, afgelast wordt, geeft dit hem/haar niet het recht op een andere prijs of welke compensatie dan ook en kan dit niet geruild worden voor geld. de website is voor geen enkel ongeval verantwoordelijk en welke schade daar ook uit mocht voortvloeien voor (op weg naar), tijdens en na (op weg van) het evenement waarvoor een wedstrijdwinnaar één of meerdere tickets als prijs mocht ontvangen via de website.

Wedstrijdmateriaal is nooit inwisselbaar voor een andere prijs en is niet overdraagbaar wanneer het om tickets gaat die op naam van de winnaar staan. Gewonnen prijzen kunnen nooit geruild worden voor iets anders en kunnen ook niet in geld omgezet worden. Een winnaar kan een prijs wel weigeren door dit per mail te laten weten of door hem terug te sturen. Ook dan heeft een wedstrijdwinnaar weliswaar geen recht op compensatie.

de website kan op elk moment een prijs of het aantal te winnen prijzen wijzigen. De website kan de duur van de wedstrijd verlengen of verkorten wanneer zij daar goede redenen voor heeft. Ook heeft de website het recht om een wedstrijd in te trekken of uit te stellen om welke reden (die al dan niet buiten de wil van de website ligt) dan ook, of om het aantal uitgereikte prijzen te verkleinen of vergroten wanneer dat aangewezen is.

de website is niet aansprakelijk voor technische problemen mbt de server (wedstrijdpagina die tijdelijk niet beschikbaar is wegens onderhoudswerkzaamheden van de server(s), time outs, e.d.) of de foutieve weergave van de wedstrijdpagina in een (verouderde) browser van de bezoeker waardoor deze in de onmogelijkheid zou verkeren om deel te nemen.

Elke wedstrijddeelnemer krijgt een unieke cijfercombinatie wanneer die meedoet aan een wedstrijd van de website. Uit alle juiste inzendingen waarvan we een volledig en correct ingevuld formulier ontvingen, kiest een computer autonoom en volstrekt willekeurig een of meerdere random getal(len) afhankelijk van het aantal prijzen. De winnaars worden met andere woorden door een computer getrokken. Indien na een eerste trekking onvoldoende winnaars werden gevonden, volgt een ultieme en laatste tweede trekking. Mocht de website dan nog met prijzen blijven zitten omdat opnieuw geen winnaar(s) gevonden werden, dan worden deze overgebleven prijzen geschonken aan goede doelen.

De uitslag van de wedstrijd(en) van de website is bindend , onherroepelijk en kan niet aangevochten worden, op welke manier dan ook. Buiten de winnaars die op de hoogte worden gebracht, wordt er over de uitslag niet verder gecorrespondeerd.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter