Disclaimer concertnews.be | concertnews.nl | concertnews.eu | concertnieuws.be | musicnews.be | filmnews.be | filmnews.nl (hierna: 'de website' genoemd) alsook haar nieuwsbrief en al haar social media-kanalen.

wherever. whenever. 24h/24 7d/7

concertnews.be 

Deze overeenkomst met de gebruiker dient doorgenomen te worden alvorens de website, nieuwsbrief of haar social mediakanalen te consulteren. Het volgende geldt zowel voor de site concertnews.be, concertnieuws.be, concertnews.nl, concertnews.eu, musicnews.be, filmnews.be en filmnews.nl (hierna: 'de website' genoemd) dewelke dezelfde inhoud hebben, doch een ander webadres alsook zijn nieuwsbrief en social media twitter.com/concertnieuws, facebook.com/concertnieuws, facebook.com/concertnews en instagram.com/concertnieuws. Door gebruik te maken van deze site en zijn hoofd-en subpagina’s, en/of zijn nieuwsbrief en/of zijn social media gaat de gebruiker akkoord met de volgende gebruiksovereenkomst. Zo niet, dient de gebruiker zijn bezoek aan de website onmiddellijk te beëindigen. Bij het consulteren van de website ziet de gebruiker af van elke schade-eis tegenover de eigenaar, verantwoordelijk uitgever of auteur(s) van een of meerdere artikel(s) of recensie(s) of organisator en elke mogelijke derde partij waarmee de website samenwerkt.

Wat doen we?

De website kondigt cultuurnieuws aan (ballet, hedendaagse dans, circus, comedy, film, musical, opera, instrumentale muziek, concerten, muziektheater, theater en media) en concentreert zich vooral op de as Brussel - Antwerpen en in tweede instantie alles daarbuiten. We proberen daar aanwezig te zijn waar andere media niet zijn en zowel aandacht te hebben voor gevestigde waarden als nieuwkomers. Tevens doet de website aan verslaggeving i.v.m. deze evenementen door het publiceren van recensies. Daarnaast brengt die ook een agenda met een selectie van evenementen die volgens de redactie de moeite lonen en die een publiek bereiken van 1000 mensen en meer en die plaatsvinden in deze regio. De website verkiest om recensies te maken van culturele evenementen die in een zaal plaatsvinden boven een openluchtevenement omdat de omstandigheden dan de beste zijn. Wat niet wegneemt dat we soms aanwezig zijn op een evenement buiten de regio Brussel - Antwerpen. Deze evenementen worden dan ook per uitzondering vermeld in onze agenda.

De website publiceert tevens persberichten van diverse organisatoren die een evenement op deze wijze willen aankondigen. De redactie van de website beslist autonoom welke persberichten worden gepubliceerd en welke niet en dit om uiteenlopende redenen.

Hoe verder het cultureel evenement verwijderd is van deze regio:
- hoe groter de impact (publieksbereik) het cultureel evenement dient te hebben
- hoe origineler het cultureel evenement dient te zijn qua programmatie (nieuwe of gevestigde waarden)
om de website te halen.

Stijl:

De inhoud van de website kan sporen bevatten van allerhande (al dan niet bewust bedoelde humoristische) stijlfiguren waaronder niet limitatief spottend taalgebruik zoals satire, ironie, sarcasme, cynisme, een of meerdere hyperbolen, overdreven of er dik opgelegde understatements, eufemismen, woordspelingen (die al dan niet bewust dubbelzinnig geïnterpreteerd kunnen worden), metaforen, beeldspraak, vergelijkingen (die zelfs helemaal niet hoeven op te gaan), litotes, parodiëren, de pastiche, karikatuur tot het opzettelijk niet willen gebruiken van eufemismen (maar een kat een kat noemen) en kan in sommige gevallen ook (subtiel of net heel duidelijk) in dialoog gaan of zelfs de confrontatie aangaan met een door een ander medium verschenen artikel of uitgezonden radio of tv-uitzending. Indien u enige vorm van allergische reactie om een of meerdere van bovenstaande vermelde stijlfiguren of werkwijzen zou kunnen ontwikkelen, adviseren wij onze website niet te bezoeken, zich uit te schrijven op onze nieuwsbrief en onze social media te blokkeren. De website is niet verantwoordelijk voor geen enkele schade (niet limitatief: hetzij materieel, fysiek, reputationeel of emotioneel) die u zou kunnen oplopen tijdens het lezen van haar inhoud. Met andere woorden, u leest op eigen risico en geheel uit vrije wil wanneer u daarvoor kiest vermits de website nooit aangeeft (de website maakt géén gebruik van smileys bv.) hoe een bepaald stuk tekst geïnterpreteerd moet worden.

Daarnaast neemt de website de vrijheid om prestaties van artiesten zowel vormelijk als inhoudelijk te quoteren en dat binnen een bepaalde context volgens het VIC = King-principe (waarover verder meer). Daarbij kunnen wij dus niet alleen de prestatie quoteren (gebruik van de stem bij het acteren en zingen, intonatie, timbre enz.) maar kan ook het uiterlijk (presence, manier van bewegen, looks, kledij, styling, visagie, kapsel enz.) beoordeeld worden hetzij positief, hetzij negatief. En dat omdat ook de crew die backstage artiesten toonbaar maken voor het grote publiek het recht hebben om feedback op hun werk van ons te mogen ontvangen. Indien u gevoelig bent voor dergelijke (mogelijks negatieve) feedback of u nu betrokken bent of niet, deel uitmaakt van de kunst-en cultuursector dan wel een fan bent van de artiest in kwestie, of een toevallige bezoeker van onze website, adviseren wij onze website niet langer te bezoeken, zich uit te schrijven op onze nieuwsbrief en onze social media te blokkeren.

Rechten:
a/ logo
Het gebruik maken, publiceren, herpubliceren, namaken, nabootsen, of kopiëren van de logo’s van concertnews.be, concertnews.nl, concertnews.eu, concertnieuws.be, musicnews.be, filmnews.be en/of filmnews.nl zonder toestemming van de uitgever van deze website (tevens de maker van deze logo’s) is ten strikste verboden, alsoook elke aanpassing, hoe subtiel, of klein ook. Het logo mag enkel in zwart of in wit worden weergegeven.

b/ teksten en audio-interviews
Alle rechten m.b.t. de recensies en de audio-interviews liggen bij de uitgever van de website. Het volledig of gedeeltelijk gebruiken van eender welke data die beschikbaar is op deze website is verboden en slechts toegelaten na een voorafgaand schriftelijk akkoord met de uitgever. Quotes uit onze recensies of artikels mogen nooit gebruikt worden voor publicitaire doeleinden tenzij hierover een schriftelijk akkoord bestaat. Het gedeeltelijk gebruik maken van onze recensies (met uitzondering van de audio-interviews) voor een schoolverslag (mits dat niet gepubliceerd wordt, noch online noch offline) is uitzonderlijk wél toegelaten mits:
- bronvermelding (naam auteur - (c) Concertnews.be)
- het geheel van citaten niet langer is dan 500 tekens (exclusief spaties). Zo niet, is ook hier een voorafgaand schriftelijk akkoord nodig. Onder schriftelijk akkoord wordt ook elektronische communicatie per e-mail verstaan. Hermontage van audio-interviews is niet toegestaan. Quotes uit audio-interviews mogen nooit gebruikt worden voor publicitaire doeleinden. Geïnterviewden worden steeds mondeling op de hoogte gesteld dat een audio-interview online wordt geplaatst en de stem van geïnterviewde te beluisteren is. Indien zij hierop ingaan, en het audio-interview dus wordt afgenomen, geven zij impliciet toestemming aan de uitzending en montage daarvan. Geïnterviewden krijgen nooit - in welke vorm dan ook- een vergoeding voor het interview dat zij toestaan aan de website. De website knipt voornamelijk euh’s, pauzes, stopwoorden, herhalingen en dergelijke weg. De website streeft ernaar om dergelijke interviews waarheidsgetrouw te monteren om te streven naar een quasi integrale weergave. De website heeft het recht delen van of een gans audio-interview niet online te plaatsen om uiteenlopende redenen. De website heeft het recht om haar audio-interviews op een externe server te plaatsen en deze bestanden via verschillende externe kanalen aan te bieden (bv. Spotify ...) waarvan de server(s) niet dezelfde zijn als die van de website.

Persberichten van organisatoren die we publiceren, mogen niet hergepubliceerd worden, zonder de toestemming van de desbetreffende organisator.

c/ foto’s
de website doet beroep op foto’s en beeldmateriaal dat kostenloos en rechtenvrij wordt aangeleverd door organisatoren of (beginnende) eventfotografen. Hergebruik van dergelijke foto’s is dus verboden. De naam van de fotograaf in kwestie wordt steeds vermeld. De website plaatst zijn logo op alle foto’s hoewel het niet de eigenaar is van dit beeldmateriaal. Alle rechten van de beelden, ook van de (beginnende) eventfotografen die aangesloten zijn bij de website, blijven namelijk bij de fotograaf in kwestie. De afgesproken conventie is dat alle foto’s die op de website, zijn nieuwsbrief en zijn social media verschijnen, het logo van de website dragen of het nu om foto’s gaat van (beginnende) eventfotografen aangesloten bij de website of niet (foto’s aangeleverd door organisator, (tour)management, record label, enz.). De hoofdreden van deze beslissing is om eenvormig en consequent foto’s te tonen aan de lezer van de website. De lezer dient dit logo op de foto dan ook uitsluitend te interpreteren als “dit is een foto gepubliceerd door concertnews.be of filmnews.be afhankelijk van het gekozen logo.” Een organisator geeft toestemming en het gebruiksrecht van foto’s indien het om bv. podiumproducties gaat waar het te storend werkt om verschillende fotografen tegelijkertijd hun werk te laten doen of wanneer een (tour)manager om welke reden dan ook geen of slechts een beperkt aantal externe fotografen toelaat tijdens een optreden of voorstelling. In dat geval voorziet de organisator de website van gratis en rechtenvrij gebruik van hun beeldmateriaal in het kader van vrije nieuwsgaring. Dat is ook zo het geval bij (beginnende) eventfotografen die ons kostenloos de toestemming en het gebruiksrecht geven zodat hun foto's van hun eigen media (Flickrpagina, enz.) consulteerbaar zijn op de website. Foto’s van fotoverslagen staan niet op de servers van de website. Enkel een foto die een recensie van een beeld voorziet, staat wel op onze servers. De website is weliswaar geen eigenaar van deze foto’s en werd enkel een gebruiksrecht verleend. Merkt u toch een foto die niet kostenloos en/of rechtenvrij is, dan verzoeken we u contact op te nemen met redactie (at) concertnieuws.be opdat deze verwijderd kunnen worden. Indien u geïnteresseerd bent in een foto die gepubliceerd werd op de website, dan dient u contact op te nemen met de fotograaf in kwestie omdat hij of zij alle auteursrechten blijft behouden.

d/ audiovisueel materiaal

de website heeft respect voor de uitvoerende kunstenaars, producenten, tekstschrijvers, componisten en uitvoerders. Op de webruimte die de website ter beschikking heeft, staat geen enkel videofragment dat auteursrechtelijk beschermd is. Dat is technisch ook onmogelijk: de webruimte die de website ter beschikking heeft, is daarvoor te beperkt.

Embedding (integratie) van of linken naar online foto's, video's, live streams en social media posts op de website, onze nieuwsbrief of via onze social media-kanalen.

Indien we bijvoorbeeld foto's of video's die op social media staan, embedden (integreren) of ernaar een hyperlink leggen op de website, onze nieuwsbrief of onze social media-kanalen geldt dit als bewijs dat de website aanwezig was op dit evenement, kadert dit in het leveren van een objectief bewijs waarop de journalist zijn mening onder andere kan onderbouwen en/of is dat het resultaat omdat ander geschikt (audio)visueel of audio materiaal niet (tijdig) beschikbaar bleek waardoor de website niet anders kon dan in het kader van vrije nieuwsgaring deze social mediaposts zelf te maken of die van anderen te embedden. Het gaat hier dan ook louter over (fragmentarische) sfeerbeelden die getoond worden. De website draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het klaren van eventuele intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en naburige rechten) in deze. Rekening houdend met bovenstaande, kan zij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die te wijten zou zijn aan het niet respecteren van de geldende regelgeving inzake intellectuele eigendomsrechten.

Embedding (integratie) van of linken naar online foto's, fragmenten van of volledige video's, podcasts, streams van (mini-)concerten, show cases, podiumvoorstellingen, tv-programma's, social media posts, videoclips, trailers, teasers, en andere audiowerken, audiovisuele of visuele werken op de website, onze nieuwsbrief of via onze social media-kanalen.

De website wenst hierbij uitdrukkelijk te melden dat deze initiatieven in eerste instantie gebeuren op vraag van de rechthebbende zelf. Of het nu om een artiest, een band, medium, een platenfirma, producent, enz. gaat: wanneer de website deze werken deelt met haar lezers via links of door integratie (embedding) betekent dat de rechthebbende de vraag gesteld heeft (impliciet of expliciet) aan de website om diens werk ter beschikking te stellen van haar publiek, zodat de website het bestaan van deze audiovisuele, visuele of audio-werken kenbaar maakt via allerhande communicatiekanalen aan haar publiek zodat het initiatief van de rechthebbende een breder publiek bereikt aan de ene kant en aan de andere kant aan geloofwaardigheid wint.

Het spreekt voor zich dat er in al deze gevallen een vraag en een belang van de rechthebbende is om het werk onder ruime aandacht te brengen. In dit geval gaat de website er dan ook van uit dat de rechthebbende een gratis rechtenvrije licentie toekent aan de website voor de duurtijd dat het werk online staat (en de hyperlink/embedded code dus werkt) en dit volgens de internationale publieke licentie: Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken zoals beschreven door Creative Commons op https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.nl . Als gevolg daarvan stemt de rechthebbende in om af te zien van elke schade-eis, vordering van intellectuele eigendomsrechten (waaronder bijvoorbeeld auteursrechten en alle mogelijke naburige rechten) ten opzichte van de website die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken zou kunnen hebben met het embedden (integreren) of hyperlinken naar het materiaal waar die rechthebbende van is. Dit alles vanuit de filosofie ook om het gezond verstand te laten primeren, dat 1. geld vragen aan een medium waar u zelf expliciet of impliciet aan gevraagd hebt om promo te voeren voor uw werk, dat doe je niet: dat is écht wel de wereld op zijn kop. 2. De rechthebbende indien die het niet langer leuk vindt dat er naar zijn of haar werk gelinkt wordt of dit geïntegreerd (embed) wordt door de website, het issue eenvoudig zelf kan oplossen door het materiaal niet langer publiek toegankelijk, maar privé te maken op diens kanaal waarnaar gelinkt wordt of dat geïntegreerd wordt op de website (door bv. de instellingen te veranderen van het gebruikte kanaal). Daarnaast kan de rechthebbende de link op zijn of haar kanaal ook simpelweg verwijderen. Mocht de rechthebbende de links alsook het publieke karakter wel willen behouden maar om de een of andere reden toch geen links of integratie meer op de website willen zien dan kan die dat via een gemotiveerd schrijven laten weten via het contactformulier op https://concertnews.be/contact.php . De hoofdredactie van de website zal dan case by case evalueren wat er met de vraag zal gebeuren en de vraagsteller daarvan op de hoogte brengen. De aangereikte elementen zullen echter wel dermate ernstig moeten zijn dat ze de test met de vrije nieuwsgaring moeten kunnen doorstaan.

De website draagt aldus geen enkele verantwoordelijkheid voor het klaren van eventuele intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en naburige rechten). Rekening houdend met bovenstaande, kan zij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die te wijten zou zijn aan het niet respecteren van de geldende regelgeving inzake intellectuele eigendomsrechten. Elke vorm van verspreiding, reproductie, verkoop of andere exploitatie van de online foto's, video's, podcasts, streams van (mini-)concerten, show cases, podiumvoorstellingen, tv-programma's, social media posts en andere audio of audiovisuele werken die de website, onze nieuwsbrief of onze social media-kanalen integreren (embedden) of naar linken, is verboden zonder schriftelijk akkoord van de rechthebbende van het werk dat aan de website ter beschikking werd gesteld. Men dient zich steeds in regel te stellen met de geldende regelgeving inzake intellectuele eigendomsrechten. Bij de minste twijfel dient men dit te bespreken met de verschillende beheersvennootschappen. Meer info hierover vindt u bij volgende beheersvennootschappen in België: voor muziekcomposities (Sabam), voor TV-producties (het productiehuis in kwestie, de TV-zender of de BAVP), voor videoclips (Imagia), voor audiovisuele dramatische werken (SACD) en voor uitvoerende kunstenaars (Playright).

e/ hyperlinks
de website gebruikt links naar externe websites, of laat (foto)grafische inhoud zien van andere externe websites met toestemming van betrokken websites. De website en diens uitgever zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch van hun privacybeleid, diensten, praktijken en hun werking. Andersom is de website niet verantwoordelijk voor websites (hun inhoud, praktijken, werking) die een hyperlink naar de website plaatsen.

Wij gebruiken cookies

Wij maken gebruik van cookies en andere tracking-technologieën om uw surfervaring op onze website te verbeteren, om gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen, om onze website trafiek te analyseren en om te begrijpen waar onze bezoekers vandaan komen.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.

Uw privacy is belangrijk voor ons

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website op uw computer worden opgeslagen. We gebruiken cookies voor verschillende doeleinden en om uw online ervaring op onze website te verbeteren.

U kunt uw voorkeuren wijzigen en bepaalde soorten cookies weigeren die op uw computer worden opgeslagen tijdens het browsen op onze website. U kunt ook alle cookies verwijderen die al op uw computer zijn opgeslagen, maar houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies ertoe kan leiden dat u delen van onze website niet kunt gebruiken.

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt niet alleen alle cookies op uw computer wissen, u kunt ook uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Bij uw eerste bezoek aan deze website hebt u de mogelijkheid om akkoord te gaan met alle soorten cookies die hieronder beschreven worden waarop deze website beroep kan doen of doet. In dat geval drukt u op "Ik ga akkoord". Wil u specifieke cookies wel of niet toestaan, dan klikt u op "Wijzig mijn voorkeuren". De goedkeuring die u al dan niet geeft aan (bepaalde soorten) cookies valt op deze website op technisch vlak onder de verantwoordelijkheid van https://www.freeprivacypolicy.com/

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel om u de diensten aan te bieden die beschikbaar zijn via onze website en om u in staat te stellen bepaalde functies van onze website te gebruiken.

Zonder deze cookies kunnen we u bepaalde diensten op onze website niet aanbieden.

Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt om u een persoonlijkere ervaring op onze website te bieden en om keuzes te onthouden die u maakt wanneer u onze website gebruikt.

Functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om uw taalvoorkeuren of inloggegevens te onthouden.

Tracking- en prestatie cookies

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen om het verkeer naar onze website te analyseren en hoe bezoekers onze website gebruiken.

Deze cookies kunnen gegevens zoals hoe lang u op de website doorbrengt of de pagina's die u bezoekt, bijhouden. Dit helpt ons te begrijpen hoe we onze website voor u kunnen verbeteren.

Individuele bezoekers kunnen niet geïdentificeerd worden aan hand van de informatie in deze cookies.

Targeting- en advertentie cookies

Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die u waarschijnlijk interesseren op basis van uw surfgedrag.

Deze cookies, zoals aangeboden op basis van de inhoud van onze site en/of reclame aanbieders, kunnen informatie die ze van onze website hebben verzameld combineren met andere informatie die ze onafhankelijk hebben verzameld met betrekking tot de activiteiten van uw webbrowser via hun netwerk van websites.

Als u ervoor kiest deze targeting- of advertentiecookies te verwijderen of uit te schakelen, ziet u nog steeds advertenties, maar deze zijn mogelijk niet relevant voor u.

Meer informatie

Voor vragen in verband met ons cookiebeleid en uw keuzes kan u ons contacteren via ons contactformulier.

Permanent tevredenheidsonderzoek

Om de tevredenheid van haar lezers te meten doet de website beroep op de diensten van Hotjar. Wanneer een lezer zijn of haar feedback wenst te geven, dient die eerst en vooral zijn of haar goedkeuring te geven op tracking cookies zo niet zal die bij het correct functioneren van de cookie consent op de website de mogelijkheid niet geboden worden om deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek. Wanneer de lezer daaraan wenst deel te nemen, stemt die in dat Hotjar de resultaten verwerkt van het ingevulde onderzoek ook al zou de deelnemer beslissen niet alle vragen te beantwoorden. Hotjar registreert uit welk land de deelnemer uit het onderzoek komt, over welke webpagina die feedback geeft, of die en zo ja welk antwoord die gegeven heeft op de gestelde vragen. Op basis daarvan kan de website analyses maken over de tevredenheid van de lezer en eventueel inhoudelijk bijsturen. Verder checkt de tool ook het gedrag van lezers, bv. waar ze klikken op de webpagina, wat visueel voorgesteld wordt in de vorm van een heatmap. Op die manier kan de beheerder van de website zien welke links het meest aangeklikt worden en welke mogelijks aan het oog van de lezer ontsnappen. Ook dit doet de site om links en het gebruiksgemak te optimaliseren vandaar dat lezers die hun consent geven op tracking cookies permanent om feedback gevraagd worden. De volledig geanonimiseerde info die de website hiermee bekomt wordt nooit doorgegeven aan derde partijen. Meer info over de Privacy Policy van Hotjar alsook over hoe de service compliant is met GDPR vindt u door op de desbetreffende links te klikken.

Poll

De website houdt permanent een poll om te weten wat soort nieuws (podiumvoorstellingen, concerten, films) de bezoeker het liefst leest. Wanneer iemand wenst deel te nemen aan deze poll, stemt die in dat de website de antwoorden alsook het ip-adres van de bezoeker permanent opslaat. Enkel op die manier kan de site er zeker van zijn dat er geen misbruik wordt gemaakt van deze poll en het eindresultaat dat publiek zichtbaar is accuraat is en niet het gevolg van enige manipulatie.

Aansprakelijkheid
de website kan niet aansprakelijk worden gesteld m.b.t. onjuiste of gedateerde info op haar site. Dit heeft ook betrekking tot de evenementenagenda die zij publiceert. De redactie beslist autonoom welke evenementen deze agenda halen. De uitgever is niet verantwoordelijk voor programmatiewijzigingen (m.b.t. de locatie, de datum, het aanvangsuur, het programma (de vermelde artiest(en)-of groepsn(a)am(en)) enz.) van het evenement. Ook al wordt de website met de nodige zorg gemaakt, een tikfout - zeker m.b.t. uren en data - is snel gebeurd. Vandaar dat wij bezoekers steeds aanraden om voor de meest actuele stand van zaken het toegangsticket te controleren en de website van de desbetreffende organisator.

Als gebruiker of organisator zal u er alles aan doen om de uitgever van de website te beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand,accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. De website is niet verantwoordelijk voor info en beeldmateriaal (in welke vorm dan ook) dat niet op haar servers staat (maar naar waar eventueel wel naar gelinkt wordt). Elektronische communicatie wordt door gebruikers , organisatoren en de website beschouwd als rechtsgeldig. Vermits de website een site is en dus een vluchtig medium, dat snel een update kan verstrekken, of info kan wijzigen, erkent de gebruiker of organisator dat onderling overleg dient te primeren om tot een akkoord te komen. De website probeert op een zo objectief mogelijke manier evenementen te verslaan door zowel te zeggen wat we goed vonden als wat we (eventueel) minder vonden. We willen waarheidsgetrouw melden wat we van een evenement vonden. De sector kan er alleen maar (nog) beter van worden.

Evaluatiecriteria
de website werkt op een andere manier dan de meeste mass media. Zij hanteren drie vragen namelijk: Past het evenement in ons format? Hebben we ruimte (plaats) of tijd ter beschikking? Hoe ondersteunen we het evenement? Bij de website is het antwoord op vraag 1 sowieso "ja" omdat zowat alle evenementen (podiumproducties, audiovisuele producties, films en concerten) aan bod kunnen op onze site. Ruimte hebben we sowieso, al moeten ook onze team members keuzes maken wegens tijdsgebrek, er zijn verschillende culturele evenementen op één avond, we kunnen niet overal tegelijkertijd zijn enz. Hét grote verschil is dat een band/artiest er steeds moet staan en zich steeds moet bewijzen om een positief verslag te krijgen op de website. Dat is het grootste verschil met mass media die een beleid hanteren, bands/artiesten mee hypen tot zelfs volledig doodzwijgen. Vaak merkt u dat bepaalde artiesten niets fout kunnen doen bij sommige media, omdat ze hun support, hun steun genieten. Bij de website durven we de dingen bij naam noemen. Ook onze helden kunnen ons teleurstellen en we zullen dat dan ook zeer duidelijk communiceren, mocht dat het geval zijn. Het aantal sterren dat we aan een evenement geven, durft dus af te wijken van mass media. Centraal in onze beoordeling van élk cultureel evenement, ongeacht het genre, staat VIC - King: C staat voor Context (elke review is context (genre)-,plaats- én tijdsgebonden), I staat voor Inhoud (Wat zien we, wat horen we?) en V staat voor Vorm (Hoe wordt de Inhoud gepresenteerd?). Bij een goed cultureel evenement is VIC Koning, matcht zowel de vorm met de inhoud en beide ook nog eens in de ruimere context (plaats, tijd, ruimte en genre). Dát zijn de basiscriteria van de website.

De website geeft maximum 5 sterren. 1 ster staat voor een grote onvoldoende, 2 sterren voor een onvoldoende, 3 sterren voor een voldoening, 4 voor grote onderscheiding, 4,5 voor grootste onderscheiding en 5 sterren geven we énkel wanneer het om een once in a lifetime experience gaat. Om kort te zijn: we willen de lezer aanzetten om het verslag te lezen. Het aantal sterren meer of minder, daar zou het niet om mogen draaien.

Bent u niet blij met de lage score die u hebt gekregen voor de voorstelling, het concert of de film waaraan u meegewerkt heeft? Of bent u als fan niet gelukkig met wat u in een van onze recensies las?

Probeer eruit te leren en volgende keer rekening te houden met onze feedback indien dat mogelijk is. Weet dat een recensie uiteindelijk slechts één momentopname is.

Relativeren (maar dan groeit u mogelijks niet in uw vak) is ook een optie. Meningen zijn immers als een achterwerk, luidt het in Ensor Concours 2022 van Theater Stap: Iedereen heeft er één.

Onze nieuwsbrief

Hoe inschrijven?

Indien u zich wenst in te schrijven op de gratis nieuwsbrief van de website kunt u dat vrijblijvend doen via http://concertnews.be/mailen4.php. U dient daarvoor enkel uw e-mailadres in te vullen, expliciet uw goedkeuring te geven dat u graag e-mails van ons ontvangt die relevant voor u zijn door de checkbox aan te vinken en dit aan ons bezorgen door op de 'Submit'-knop te drukken. Verder hoeft u niets te doen. Handig toch?

Wat gebeurt er met uw data indien u zich inschreef op onze nieuwsbrief?

De website doet beroep op de mailingservice van Sender. Hun Privacy Policy vindt u door op het onderlijnde woord te klikken. Om analyses mogelijk te maken van onze mailingcampagnes houden zij naast uw e-mailadres, ook het aantal keren dat u een nieuwsbrief opende bij, hoe vaak u op een hyperlink klikte, wanneer u het laatst een nieuwsbrief opende en daarin klikte.

De website maakt gebruik van 1 mailinglijst (journalisten, filmprofessionals en filmpers, platenfirma's en organisatoren en lezers inclusief nieuwe lezers die pas na 3 maart 2023 zich inschrijven op onze nieuwsbrief. Daarvoor deden we beroep op een ander bedrijf. Die data hebben we getransfereeerd naar Sender om op die manier deze doelgroepen samen te kunnen aanschrijven. Wie zich inschrijft via http://concertnews.be/mailen4.php komt meteen terecht in de lijst.

Sender registreert hoe vaak u een nieuwsbrief opende en of u op een hyperlink klikte. Op die manier meten we in hoeverre we onze abonnees op deze nieuwsbrief verder kunnen engageren en dus beter aansluiten bij hun interesses. Daaruit leren we voor volgende nieuwsbrieven. Hoewel u ingeschreven bent, heeft de website te allen tijde het recht om het open en klik-gedrag van mailadressen te controleren. Wanneer blijkt dat een mailadres over een periode van drie maanden geen enkele mail van de website heeft geopend of erin geklikt heeft, heeft de website het recht om dit mailadres te verwijderen uit haar mailinglijst of het nu gaat om een verkeerd, vals, niet bestaand mailadres of niet (bv. wanneer de ingeschrevene dus eigenlijk geen interesse meer toont in de nieuwsbrief maar zich toch nog niet uitgeschreven heeft). Op die manier willen we vooral geëngageerde nieuwsbriefabonnees overhouden zodat dat ook gunstig is voor onze open- en klikpercentages.

We tracken dus uw open-en klikgedrag

Sender geeft helaas (nog) niet de technische mogelijkheid om de nieuwsbrief te ontvangen zonder dat uw gedrag (open- en klikpercentage) gemonitord wordt. Indien u niet wenst dat we uw gedrag monitoren om de resultaten van onze e-mailcampagne te analyseren en toekomstige te verbeteren, dienen we u helaas te vragen om u niet in te schrijven of u meteen uit te schrijven op onze nieuwsbrief. Dat kan door onderaan de nieuwsbrief op 'je uitschrijven van deze mailing lijst' te drukken.

Uitschrijven
Uitschrijven op de nieuwsbrief van de website is steeds mogelijk. Onderaan de nieuwsbrief vindt u een link om dat te doen.

Inzagerecht en recht om uw data te verbeteren
Wenst u inzage in uw gegevens of wenst u deze te verbeteren? Dan kan u steeds contact opnemen met ons via ons contactformulier, te antwoorden op een van onze nieuwsbrieven of door een persoonlijk bericht achter te laten op een van onze social media. Gezien we echter enkel uw e-mailadres en uw consent (toestemming om uw gegevens te verwerken) bijhouden, is de makkelijkste oplossing steeds om u uit te schrijven op onze nieuwsbrief en opnieuw in te schrijven met een ander e-mailadres indien u van e-mailadres veranderd zou zijn.

Privacy nieuwsbrief
We hechten veel waarde aan uw privacy. Vandaar dat we enkel uw e-mailadres vragen dat noodzakelijk is om u onze nieuwsbrief te kunnen bezorgen. Door op de nieuwsbrief in te schrijven, gaat u akkoord dat we uw e-mailadres bewaren op de servers van Sender. Al uw informatie wordt bewaakt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679. Bij het aanmelden op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met het ontvangen van informatieve en commerciële e-mails van ons. U kunt te allen tijde uw voorkeuren wijzigen of uzelf afmelden voor onze mails via de "je uitschrijven van deze mailing lijst" link onderaan in de e-mails. Indien u zich afmeldt van onze nieuwsbrief, wil dat niet zeggen dat uw e-mailadres niet meer opgeslagen staat in de systemen van Sender. Om volledig alle sporen van u te verwijderen in deze database contacteert u ons best via ons contactformulier, door te antwoorden op een van onze nieuwsbrieven of door een persoonlijk bericht achter te laten op een van onze social media.

Wedstrijden
de website lanceert op geregelde tijdstippen een wedstrijd. Tickets, albums, dvd's, meet and greets, goodie bags, enz worden onder andere weggegeven. Deze wedstrijden worden pas aangekondigd wanneer er een schriftelijk akkoord (via e-mail) is tussen de website enerzijds en de partner die wedstrijdmateriaal ter beschikking stelt anderzijds.

de website is niet aansprakelijk - in welke vorm dan ook - voor verlies, beschadiging, vertraging van de bezorging (al dan niet door staking) van het wedstrijdmateriaal door post-of koerierdiensten noch voor de beschadiging ervan door derden. Daarnaast is de website niet aansprakelijk wanneer een organisator - tegen de schriftelijke afspraken in - de toegang weigert aan een wedstrijdwinnaar die een ticket won via de website of er nu een vergissing in het spel is bij de organisator of niet. Indien het evenement waarvoor een wedstrijdwinnaar een ticket won, afgelast wordt, geeft dit hem/haar niet het recht op een andere prijs of welke compensatie dan ook en kan dit niet geruild worden voor geld. de website is voor geen enkel ongeval verantwoordelijk en welke schade daar ook uit mocht voortvloeien voor (op weg naar), tijdens en na (op weg van) het evenement waarvoor een wedstrijdwinnaar één of meerdere tickets als prijs mocht ontvangen via de website.

Wedstrijdmateriaal is nooit inwisselbaar voor een andere prijs en is niet overdraagbaar wanneer het om tickets gaat die op naam van de winnaar staan. Gewonnen prijzen kunnen nooit geruild worden voor iets anders en kunnen ook niet in geld omgezet worden. Een winnaar kan een prijs wel weigeren door dit per mail te laten weten of door hem terug te sturen. Ook dan heeft een wedstrijdwinnaar weliswaar geen recht op compensatie.

de website kan op elk moment een prijs of het aantal te winnen prijzen wijzigen. De website kan de duur van de wedstrijd verlengen of verkorten wanneer zij daar goede redenen voor heeft. Ook heeft de website het recht om een wedstrijd in te trekken of uit te stellen om welke reden (die al dan niet buiten de wil van de website ligt) dan ook, of om het aantal uitgereikte prijzen te verkleinen of vergroten wanneer dat aangewezen is.

de website is niet aansprakelijk voor technische problemen mbt de server (wedstrijdpagina die tijdelijk niet beschikbaar is wegens onderhoudswerkzaamheden van de server(s), time outs, e.d.) of de foutieve weergave van de wedstrijdpagina in een (verouderde) browser van de bezoeker waardoor deze in de onmogelijkheid zou verkeren om deel te nemen.

Elke wedstrijddeelnemer krijgt een unieke cijfercombinatie wanneer die meedoet aan een wedstrijd van de website. Uit alle juiste inzendingen waarvan we een volledig en correct ingevuld formulier ontvingen, kiest een computer autonoom en volstrekt willekeurig een of meerdere random getal(len) afhankelijk van het aantal prijzen. De winnaars worden met andere woorden door een computer getrokken. Indien na een eerste trekking onvoldoende winnaars werden gevonden, volgt een ultieme en laatste tweede trekking. Mocht de website dan nog met prijzen blijven zitten omdat opnieuw geen winnaar(s) gevonden werden, dan worden deze overgebleven prijzen geschonken aan goede doelen.

De uitslag van de wedstrijd(en) van de website is bindend , onherroepelijk en kan niet aangevochten worden, op welke manier dan ook. Buiten de winnaars die op de hoogte worden gebracht, wordt er over de uitslag niet verder gecorrespondeerd.

Privacy wedstrijden
We hechten veel waarde aan uw privacy. Vandaar dat we enkel uw noodzakelijke data vragen die vereist zijn als u wil meedoen aan een wedstrijd. Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd, dient u uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres aan ons te bezorgen via het webformulier. Zo maakt u het ons mogelijk om indien u een prijs zou winnen u deze te bezorgen per post of koerierdienst. Uw e-mailadres is vereist opdat we uw zouden kunnen informeren dat we uw deelname goed ontvangen hebben alsook om u verder op de hoogte te houden mocht u een wedstrijdwinnaar zijn. Door deel te nemen aan deze wedstrijd gaat u akkoord dat wij uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, e-mailadres en gsm-nummer in de systemen steken van post- en/of koerierdiensten waar wij beroep op doen om uw prijs te bezorgen indien u een wedstrijdwinnaar zou zijn. Op die manier kunnen zij u verder informeren waar uw pakje zich bevindt. Zo kunt u uw leveringsvoorkeuren zelf wijzigen. Al uw informatie wordt bewaakt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679. Indien u wil deelnemen aan een wedstrijd dient u zich hier expliciet akkoord mee te verklaren door het vakje aan te vinken. Uw data worden door ons uitsluitend bewaard voor de duur van de wedstrijd.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter